دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مجید   قدسی حسن آباد

پست الکترونیکی : m.ghodsi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه صنایع دریائی و مدیر پژوهش دانشکده

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/10/03

مجید قدسی حسن آباد

مجید قدسی حسن آباد

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^